חוזרים מקצועיים

לפניכם רשימת החוזרים המקצועיים שהפצנו. הרשימה מתעדכנת מפעם לפעם.

כל שימוש במידע הנמצא בחוזרים המקצועיים מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי.

להלן רשימת אתרים שימושים

חובה לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסה ממקור זר, גם אם זה מונע את ניצול הזיכוי בשל המס הזר – פס"ד אמות השקעות

חובה לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסה ממקור זר, גם אם זה מונע את ניצול הזיכוי בשל המס הזר – פס”ד אמות השקעות

15/08/2017

החלטת המיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים

החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (Relocation) – החלטת מיסוי בהסכם

15/06/2017

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים)

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע”ז-2017

15/06/2017

הצעת חוק לביטול מוסד "איחוד העוסקים" לצורכי מע"מ

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע”ז-2017

15/06/2017

הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

15/06/2017

מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח

הנדון: חוזר מס הכנסה מספר 5.2017 – רשות המסים מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח

15/06/2017

הבהרה בנושא הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

הבהרה בנושא הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – סעיפים (ב) ו-(ג) להוראות מעבר – הבהרה

15/06/2017

פס"ד בנושא - שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד

כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד – האם נאמרה המילה האחרונה?

15/04/2017

בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס הכנסה

מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש”ן-1990

15/04/2017

רשימת חוזרים מקצועיים

רשימת החוזרים המקצועיים ותאריך פרסומם.

20/08/2017